20% korting op black Friday op het hele gamma. Voer de code BLACKFRIDAY2022 in op de checkout

We Care For Animals

Algemene Voorwaarden

De website: rubco.be (hierna het ‘platform’)
is een initiatief van:
RUBCO NV
Nijverheidslaan 1553, 3660 Oudsbergen
Ondernemingsnummer (KBO/BTW): BE0420.070.871
E-mail: info@rubco.be
Telefoon: +32 89 81 23 85
(hierna ‘RUBCO NV’ of de ‘verkoper’)

I. ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN

1. Toepassingsgebied

Deze algemene gebruiksvoorwaarden (hierna de ‘AGV’ genoemd) zijn van toepassing op elk bezoek of gebruik van het platform en de informatie ervan door een internetgebruiker (hierna de ‘gebruiker’ genoemd). Door het platform te bezoeken of te gebruiken, erkent de gebruiker dat hij/zij deze AGV’s heeft gelezen en aanvaardt hij/zij uitdrukkelijk de daarin vermelde rechten en plichten. Bij wijze van uitzondering kan bij schriftelijke overeenkomst afstand worden gedaan van de bepalingen van de AGV’s. Dergelijke afwijkingen kunnen bestaan in de wijziging, aanvulling of schrapping van de bepalingen waarop zij betrekking hebben en laten de toepassing van de overige bepalingen van de AGV’s onverlet. Wij behouden ons het recht voor om onze AGV’s te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, maar wij verbinden ons ertoe de bepalingen toe te passen die van kracht waren op het moment dat u ons platform gebruikte.

2. Platform

a. Toegankelijkheid en navigatie

Wij nemen alle redelijke en noodzakelijke maatregelen om de goede werking, veiligheid en toegankelijkheid van ons platform te waarborgen. Wij kunnen echter geen absolute werkingsgarantie bieden en onze handelingen moeten daarom worden beschouwd als zijnde gedekt door een middelenverbintenis. Elk gebruik van het platform is altijd op eigen risico van de gebruiker. Wij zijn dus niet aansprakelijk voor schade die het gevolg kan zijn van eventuele storingen, onderbrekingen, defecten of zelfs schadelijke elementen op het platform. Wij behouden ons het recht voor om de toegang tot het platform te beperken of de werking ervan te allen tijde te onderbreken, zonder voorafgaande kennisgeving.

b. Inhoud

RUBCO NV bepaalt grotendeels de inhoud van het platform en draagt grote zorg voor de informatie erop. Wij nemen alle mogelijke maatregelen om ons platform zo volledig, accuraat en zo up-to-date mogelijk te houden, zelfs wanneer de informatie erover door derden wordt verstrekt. Wij behouden ons het recht voor om het platform en de inhoud ervan op elk moment te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen, zonder enige aansprakelijkheid. RUBCO NV kan geen absolute garantie bieden met betrekking tot de kwaliteit van de informatie op het platform. Als gevolg hiervan is het mogelijk dat deze informatie niet altijd volledig, accuraat, voldoende accuraat of actueel is. Bijgevolg kan RUBCO NV niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die de gebruiker zou kunnen lijden als gevolg van de op het platform verstrekte informatie. Als bepaalde inhoud van het platform in strijd is met de wet, rechten van derden of in strijd is met de goede zeden, verzoeken wij u ons zo snel mogelijk per e-mail op de hoogte te stellen, zodat we gepaste maatregelen kunnen nemen. Elke download vanaf het platform is altijd op eigen risico van de gebruiker. RUBCO NV is niet aansprakelijk voor schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van dergelijke downloads, zoals het verlies van gegevens of schade aan het computersysteem van de gebruiker, die de enige en exclusieve verantwoordelijkheid van de gebruiker zijn.

c. Diensten gereserveerd voor geregistreerde gebruikers

1. Registratie

Registratie en toegang tot de diensten van het platform zijn uitsluitend voorbehouden aan natuurlijke personen die juridisch bekwaam zijn, na het invullen en valideren van het registratieformulier dat online beschikbaar is op het platform en deze AGV.

Op het moment van registratie verbindt de gebruiker zich ertoe om correcte, oprechte en actuele informatie over zichzelf en zijn burgerlijke staat te verstrekken.

De gebruiker moet ook regelmatig de gegevens die op hem/haar betrekking hebben, controleren om de juistheid ervan te waarborgen. De gebruiker moet dus een geldig e-mailadres opgeven, waarop het platform hem/haar een bevestiging van zijn inschrijving naar zijn diensten zal sturen. Een e-mailadres kan niet meermaals worden gebruikt om zich in te schrijven voor de diensten.

Elke mededeling van het platform en zijn partners wordt daarom geacht te zijn ontvangen en gelezen door de gebruiker. Deze laatste verbindt zich er dan ook toe de berichten, die hij op dit e-mailadres ontvangt, regelmatig te raadplegen en, indien nodig, binnen een redelijke termijn te beantwoorden.

Per persoon is slechts één registratie toegestaan.

De gebruiker krijgt een identificatiecode toegewezen waarmee hij/zij toegang heeft tot een ruimte die voor hem/haar is gereserveerd (hierna ‘persoonlijke ruimte’), naast het invoeren van zijn/haar wachtwoord.

De gebruikersnaam en het wachtwoord kunnen door de gebruiker online worden gewijzigd in zijn/haar persoonlijke ruimte.

Het wachtwoord is persoonlijk en vertrouwelijk, de gebruiker verbindt zich ertoe het niet aan derden mee te delen.

RUBCO NV behoudt zich in ieder geval het recht voor om een verzoek tot registratie bij de diensten van het platform te weigeren in geval van niet-naleving van de AGV door de gebruiker.

2. Uitschrijven

De gebruiker die regelmatig geregistreerd is, kan op elk moment verzoeken om zich uit te schrijven door naar de speciale pagina in zijn persoonlijke ruimte te gaan. Elke uitschrijving van het platform zal effectief zijn, zo spoedig mogelijk nadat de gebruiker het daartoe bestemde formulier heeft ingevuld.

De gebruiker verbindt zich ertoe de geldende wetten na te leven via elk van zijn publicaties op het platform. Hij zal bijzondere aandacht besteden aan de belangen van derden, aanstootgevende inhoud en inhoud die strijdig kan zijn met de openbare orde of de goede zeden. De gebruiker blijft verantwoordelijk voor elke inhoud die op het platform wordt gepubliceerd.

Het platform kan gematigdheid betrachten bij elke publicatie en weigeren om de inhoud online te publiceren zonder opgave van redenen. Op dezelfde manier kan de inhoud die door een gebruiker wordt gepubliceerd, zonder enige reden of termijn worden gewijzigd of verwijderd.

Door het publiceren op het platform verleent de gebruiker gratis en op niet-exclusieve basis aan RUBCO NV het recht om de gepubliceerde inhoud te vertegenwoordigen, te reproduceren, te bewerken, aan te passen, te wijzigen, te distribueren en te verspreiden, rechtstreeks of onrechtstreeks, op elk medium en over de hele wereld.

3. Links naar andere websites

Het Platform kan links of hyperlinks naar externe websites bevatten. Dergelijke links impliceren niet automatisch dat er een relatie bestaat tussen RUBCO NV en de externe website of zelfs dat er een impliciete overeenkomst bestaat met de inhoud van deze externe websites.

RUBCO NV heeft geen controle over externe websites. Wij zijn daarom niet verantwoordelijk voor de veilige en correcte werking van de hyperlinks en hun eindbestemming. Zodra de gebruiker op de hyperlink klikt, verlaat hij/zij het platform. Wij kunnen dus niet aansprakelijk worden gesteld voor verdere schade.

4. Intellectuele eigendom

De structurering van het platform, maar ook de teksten, grafieken, beelden, foto’s, geluiden, video’s, databanken, computertoepassingen, enz. waaruit het platform is samengesteld of die toegankelijk zijn via het platform, zijn eigendom van de uitgever en worden als zodanig beschermd door de geldende wetten op het gebied van intellectuele eigendom.

Elke weergave, reproductie, aanpassing of gedeeltelijke of volledige exploitatie van de inhoud, merken en diensten aangeboden door het platform, op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande, uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van de uitgever, is strikt verboden, met uitzondering van elementen die uitdrukkelijk als royalty-vrij op het platform zijn aangeduid.

De gebruiker van het platform krijgt een beperkt recht op toegang, gebruik en weergave van het platform en de inhoud ervan. Dit recht wordt verleend op niet-exclusieve, niet overdraagbare basis en mag alleen worden gebruikt voor persoonlijke en niet-commerciële doeleinden. Tenzij vooraf schriftelijk anders is overeengekomen, is het de gebruiker niet toegestaan de beschermde elementen geheel of gedeeltelijk te wijzigen, te reproduceren, te vertalen, te distribueren, te verkopen en te communiceren aan het publiek.

Het is voor de gebruiker verboden om op het platform gegevens in te voeren die de inhoud of het uiterlijk van het platform zouden wijzigen of kunnen wijzigen.

5. Bescherming van persoonsgegevens

RUBCO NV verzekert de gebruiker ervan dat zij het grootste belang hechten aan de bescherming van hun privacy en persoonlijke gegevens, en dat het er altijd naar streeft om op dit punt duidelijk en transparant te communiceren.

De persoonlijke gegevens die door de gebruiker tijdens zijn bezoek of het gebruik van het platform worden verstrekt, worden uitsluitend voor interne doeleinden verzameld en verwerkt door RUBCO NV.

RUBCO NV verbindt zich ertoe om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving op dit gebied, namelijk de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en de Europese verordening van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens.

De persoonlijke gegevens van de gebruiker worden verwerkt in overeenstemming met het privacybeleid dat beschikbaar is op het platform.

6. Toepasselijk recht en bevoegde jurisdictie

Deze AGV’s worden beheerst door het Belgische recht. In geval van een geschil en bij gebreke van een minnelijke schikking wordt het geschil aanhangig gemaakt bij de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement waar RUBCO NV haar maatschappelijke zetel heeft.

7. Overige bepalingen

RUBCO NV behoudt zich het recht voor om het platform en de bijbehorende diensten op elk moment, zonder voorafgaande kennisgeving en zonder aansprakelijkheid, te wijzigen, uit te breiden, te verwijderen, te beperken of te onderbreken.

In het geval van een inbreuk op de AGV door de gebruiker, behoudt RUBCO NV zich het recht voor om passende sancties en compensatiemaatregelen te nemen. RUBCO NV behoudt zich het recht voor om de gebruiker de toegang tot het platform of onze diensten tijdelijk of permanent te weigeren. Deze maatregelen kunnen zonder opgaaf van redenen en zonder voorafgaande kennisgeving worden genomen. Zij kunnen de aansprakelijkheid van RUBCO NV niet met zich meebrengen, noch aanleiding geven tot enige vorm van schadevergoeding. De onwettigheid, volledige of gedeeltelijke ongeldigheid van een bepaling van onze AGV zal geen invloed hebben op de geldigheid en toepassing van de andere bepalingen. In een dergelijk geval hebben we het recht om de bepaling te vervangen door een andere geldige en vergelijkbare bepaling.

II. ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

1. Toepassingsgebied

Deze algemene verkoopsvoorwaarden (hierna ‘AVV’ genoemd) definiëren de wederzijdse rechten en verplichtingen in geval van de aankoop van producten of diensten op het platform door een gebruiker (hierna ‘klant’ genoemd). De AVV’ drukken alle verplichtingen van de partijen uit. De klant wordt geacht deze zonder voorbehoud te aanvaarden, bij gebreke waarvan zijn bestelling niet zal worden gevalideerd. Uitzonderingen op de bepalingen van de AVV kunnen in uitzonderlijke gevallen worden gemaakt, op voorwaarde dat deze uitzonderingen schriftelijk zijn overeengekomen. Dergelijke afwijkingen kunnen bestaan in het wijzigen, toevoegen of schrappen van de bepalingen waarop zij betrekking hebben en laten de toepassing van de overige bepalingen van de AVV onverlet. RUBCO NV behoudt zich het recht voor om de AVV van tijd tot tijd te wijzigen. De wijzigingen zullen van toepassing zijn zodra ze online worden gezet voor elke aankoop na die datum.

2. Online winkel

Via het platform stelt de verkoper de klant een online winkel ter beschikking die de verkochte producten of diensten voorstelt, zonder dat de foto’s een contractuele waarde hebben. De producten of diensten worden met de grootst mogelijke nauwkeurigheid beschreven en gepresenteerd. In geval van fouten of omissies in de presentatie kan de verkoper echter niet aansprakelijk worden gesteld voor dit feit. De producten en diensten worden aangeboden binnen de grenzen van hun beschikbaarheid. De prijzen en belastingen zijn vermeld in de online winkel.

3. Prijs

De verkoper behoudt zich het recht voor zijn prijzen te allen tijde te wijzigen door ze online te publiceren. Enkel de aangegeven prijzen en de belastingen die van kracht zijn op het moment van de bestelling zijn van toepassing, onder voorbehoud van beschikbaarheid op die datum. De prijzen zijn aangegeven in euro’s en houden geen rekening met eventuele leveringskosten, die bovendien worden aangegeven en gefactureerd vóór de validatie van de bestelling door de klant. Het totale bedrag van de bestelling (alle belastingen inbegrepen) en, indien van toepassing, de leveringskosten, worden vermeld vóór de definitieve validatie van de bestelbon.

4. Online bestellen

De klant heeft de mogelijkheid om online een bestelformulier in te vullen met behulp van een elektronisch formulier. Door het invullen van het elektronische formulier aanvaardt de klant de prijs en beschrijving van de producten of diensten. Om zijn bestelling te valideren, moet de klant deze AVV aanvaarden door op de aangegeven plaats te klikken. De Klant moet een geldig e-mailadres, factuurgegevens en, indien van toepassing, een geldig afleveradres opgeven. Elke uitwisseling met de verkoper kan plaatsvinden via dit e-mailadres. Bovendien moet de klant de leveringswijze kiezen en de betalingswijze valideren. De verkoper behoudt zich het recht voor om de bestelling van de klant te blokkeren in geval van niet betaling, onjuist adres of enig ander probleem op de rekening van de klant totdat het probleem is opgelost.

5. Bevestiging en betaling van de bestelling

De verkoper blijft eigenaar van de bestelde artikelen totdat de volledige betaling van de bestelling is ontvangen.

A: Betaling
De klant verricht de betaling op het moment van de definitieve validatie van de bestelling met behulp van de gekozen betaalmethode. Deze validatie is in plaats van een handtekening. De klant garandeert de verkoper dat hij over de nodige toelatingen beschikt om deze betalingswijze te gebruiken en erkent dat de daartoe verstrekte informatie het bewijs vormt van zijn instemming met de verkoop en de betaling van de in het kader van de bestelling verschuldigde bedragen. De verkoper heeft een procedure ingesteld om bestellingen en betaalmiddelen te controleren om hem redelijkerwijs te beschermen tegen elk frauduleus gebruik van een betaalmiddel, onder meer door identificatiegegevens op te vragen bij de klant.

In geval van weigering van toestemming tot betaling per kredietkaart door geaccrediteerde organisaties of in geval van niet-betaling, behoudt de verkoper zich het recht voor om de bestelling en de levering ervan op te schorten of te annuleren. De verkoper behoudt zich tevens het recht voor om een bestelling te weigeren van een klant die een eerdere bestelling niet of slechts gedeeltelijk heeft afgehandeld of bij wie een betalingsgeschil aanhangig is.

B: Bevestiging
Na ontvangst van de validatie van de aankoop met betaling, zal de verkoper een deel van de aankoop aan de klant sturen, evenals een factuur, tenzij deze laatste bij de bestelling wordt geleverd. De klant kan vragen dat de factuur naar een ander adres dan het leveringsadres wordt verzonden door vóór de levering een verzoek daartoe te richten aan de klantendienst. In geval van onbeschikbaarheid van een dienst of product, zal de verkoper de klant zo snel mogelijk per e-mail op de hoogte houden om de bestelling van dit product te vervangen of te annuleren en eventueel de betreffende prijs terug te betalen, waarbij de rest van de bestelling vast en definitief blijft.

6. Bewijs

De communicatie, bestellingen en betalingen tussen de klant en de verkoper kunnen worden bewezen door middel van geautomatiseerde records, die in de computersystemen van de verkoper onder redelijke veiligheidsomstandigheden worden bewaard. De bestellingen en facturen worden gearchiveerd op een betrouwbare en duurzame drager die in het bijzonder als bewijsmiddel wordt beschouwd.

7. Levering

De levering gebeurt pas na bevestiging van betaling door de bank van de verkoper. De producten worden geleverd op het adres dat door de klant is aangegeven op het online bestelformulier. Bijkomende kosten als gevolg van onvolledige of onjuiste informatie van de klant zullen aan de klant in rekening worden gebracht. Om redenen van beschikbaarheid kan een bestelling afhankelijk zijn van meerdere opeenvolgende leveringen aan de klant. De levering vindt plaats, volgens de door de klant gekozen methode, binnen de volgende termijnen: standaard levering in Benelux bedraagt één tot maximaal twee dagen. Voor andere landen vindt u de levertermijnen terug in de rubriek verzendkosten. De leveringstermijnen zijn indicatief. Bij laattijdige levering kan geen schadevergoeding worden geëist van de verkoper of de vervoerder. Indien de leveringstermijnen meer dan dertig dagen na de datum van de bestelling bedragen, kan de verkoopovereenkomst echter worden opgezegd en kan de klant worden terugbetaald.

A: Controle van de bestelling
Bij ontvangst van de producten controleert de klant of de ontvanger de goede staat van het geleverde product of de conformiteit van de geleverde dienst. In het geval dat één of meer van de bestelde producten ontbreken of beschadigd zijn, moet de klant of de ontvanger de nodige voorbehouden aan de vervoerder formuleren op het moment van levering en de verkoper onmiddellijk op de hoogte brengen. De verificatie wordt geacht te zijn uitgevoerd zodra de klant, of een door hem gemachtigde persoon, de bestelling zonder voorbehoud heeft aanvaard. Elke reservering die niet volgens de hierboven gedefinieerde regels en binnen de gestelde termijnen wordt gemaakt, kan niet in aanmerking worden genomen en ontslaat de verkoper van elke aansprakelijkheid jegens de klant.

B: Fout in de levering
In geval van een leveringsfout of non-conformiteit van de producten met de informatie op de bestelbon, zal de klant de verkoper hiervan binnen de drie werkdagen na de leveringsdatum op de hoogte brengen. Elke klacht die niet binnen de termijn wordt ingediend, kan niet in aanmerking worden genomen en ontslaat de verkoper van elke aansprakelijkheid jegens de klant.

C: Retourzendingen en omruilingen
Het om te ruilen of terug te betalen product moet in zijn geheel en in de originele verpakking aan de verkoper worden teruggezonden, volgens de volgende modaliteiten:

Bij RUBCO NV heb je standaard 30 dagen retourrecht voor artikelen die ongebruikt zijn. De retourzending dient binnen 30 kalenderdagen na aflevering in ons bezit te zijn. Kies je voor creditering, dan storten wij het aankoopbedrag binnen 14 dagen na ontvangst en verwerking terug op jouw rekening. Je wordt hier dan uiteraard verder van op de hoogte gehouden. Wil je het product omruilen? Dan kan je dit gemakkelijk aangeven op het retourformulier en dan ruilen wij het een en ander na ontvangst van de retourzending zo spoedig mogelijk om. Zou het door jou gewenste product een levertijd hebben dan nemen wij eerst hierover contact met je op. RUBCO NV sluit geen artikelen uit van de 30 dagen retourrecht. Wel willen wij je vragen er rekening mee te houden dat er tot 100 % vergoeding in rekening gebracht kan worden omdat sommige artikelen vanwege hun aard niet meer geretourneerd of geruild kunnen worden. Dit geldt bijvoorbeeld voor onderstaande artikelen:
 – kledingartikelen kunnen alleen (ongedragen) worden geretourneerd in de originele, verzegelde verpakking;
 – apparatuur die je wenst te ruilen of retourneren dient ongebruikt en ongeregistreerd te zijn;
 – bovenstaande artikelen kunnen wettelijk gezien wel geretourneerd worden maar indien de verzegeling verbroken is of het toestel geregistreerd en/of gebruikt is dan kan er een vergoeding voor waardevermindering gevraagd worden. Je wordt hierover altijd door ons geïnformeerd indien dit het geval zou zijn. Elke klacht en elke terugzending die niet in overeenstemming met de hierboven gedefinieerde regels en binnen de gestelde termijnen wordt gedaan, kan niet in aanmerking worden genomen en ontslaat de verkoper van elke aansprakelijkheid jegens de klant. Elk te ruilen of terug te betalen product moet in zijn geheel en in de originele verpakking aan de verkoper worden teruggestuurd. De kosten voor de terugzending zijn voor rekening van de verkoper.

8. Garanties

De verkoper garandeert de conformiteit van de producten of diensten met het contract in overeenstemming met de op het moment van het sluiten van het contract geldende wetgeving. De garantie van overeenstemming zal inhouden dat als de klant een consument is, hij twee jaar heeft vanaf de levering van het product om de wettelijke garantie van overeenstemming te implementeren. Niettegenstaande, als het gekochte product een tweedehands goed was, is de garantieperiode één jaar. Het gebrek aan overeenstemming moet zo spoedig mogelijk en in ieder geval uiterlijk twee maanden na de ontdekking van de verkoop worden gemeld aan de verkoper.

9. Herroepingsrecht

Indien de klant een consument is, kan hij zijn wettelijk herroepingsrecht uitoefenen binnen 14 werkdagen na de levering van de goederen of het sluiten van de dienstenovereenkomst. Na kennisgeving van zijn beslissing tot herroeping heeft de klant dan 14 dagen de tijd om de goederen terug te sturen of te retourneren. Elke herroeping die niet volgens de regels en termijnen van dit artikel wordt uitgevoerd, kan niet in aanmerking worden genomen en ontslaat de verkoper van elke aansprakelijkheid jegens de klant. De klant kan een terugbetaling van het geretourneerde product vragen, zonder extra kosten, de kosten van terugzending zijn voor rekening van de verkoper. De terugzending of omruiling van het product kan alleen worden aanvaard voor de producten als geheel, intact en in hun oorspronkelijke staat, in het bijzonder met volledige, intacte verpakking en in een staat van verkoop. De verkoper zal de klant alle betaalde bedragen terugbetalen, met inbegrip van de leveringskosten, binnen de 14 dagen na de terugname van de goederen of de verzending van het bewijs van verzending van de goederen. Indien de bestelling geheel of gedeeltelijk betrekking heeft op digitale inhoud die niet op een fysieke drager is aangeleverd, stemt de klant ermee in om voor dergelijke digitale inhoud zijn herroepingsrecht te verliezen om zo snel mogelijk te worden geleverd.

10. Gegevensbescherming

De verkoper zal in zijn computersystemen en onder redelijke veiligheidsvoorwaarden het bewijs van de transactie, met inbegrip van de aankooporder en de factuur, bewaren. De verkoper garandeert zijn klant de bescherming van zijn persoonlijke gegevens in overeenstemming met het privacybeleid dat beschikbaar is op het platform.

11. Overmacht

Indien de verkoper geheel of gedeeltelijk verhinderd is de bestelling uit te voeren door een onvoorziene omstandigheid buiten zijn wil, is er sprake van overmacht. In geval van overmacht heeft de verkoper het recht om de uitvoering van de bestelling geheel of gedeeltelijk op te schorten voor de duur van de overmacht. De verkoper zal de klant hiervan onmiddellijk op de hoogte brengen. Indien de overmacht langer dan 90 dagen zonder onderbreking voortduurt, heeft elk van de partijen bij het contract het recht om het contract eenzijdig op te zeggen, per aangetekende brief aan de andere partij. De reeds door de verkoper verrichte diensten zullen niettemin naar evenredigheid aan de klant worden gefactureerd.

12. Onafhankelijkheid van de bepalingen

Indien één of meer bepalingen van deze AVV onwettig of nietig worden verklaard, blijven de overige bepalingen volledig van kracht.
De onwettigheid of de gehele of gedeeltelijke ongeldigheid van een bepaling van deze AVV doet geen afbreuk aan de geldigheid en de toepassing van de andere bepalingen. De verkoper behoudt zich het recht voor om de onwettige of ongeldige bepaling te vervangen door een andere geldige bepaling van gelijke strekking.

13. Toepasselijk recht en bevoegde jurisdictie

Deze AVV worden beheerst door het Belgische recht. In geval van geschil en bij gebrek aan een minnelijke schikking zal het geschil worden voorgelegd aan de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van de maatschappelijke zetel van de verkoper.

nl_NLNederlands