20% korting op black Friday op het hele gamma. Voer de code BLACKFRIDAY2022 in op de checkout

We Care For Animals

Privacybeleid

1. Partijen en voorwerp

Rubco NV (hierna ‘Rubco’ of de ‘verwerkingsverantwoordelijke’)
Nijverheidslaan 1553, 3660 Oudsbergen
KBO/BTW: BE 0420.070.871
E-Mail: info@rubco.be
Telefoon: +32 89 81 23 85

Rubco stelt dit privacybeleid vast, dat tot doel heeft de gebruiker op transparante wijze te informeren over de website die gehost wordt op het volgende adres: www.rubco.be, (hierna de ‘website’), de wijze waarop persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt door Rubco.

De term ‘gebruiker’ verwijst naar elke gebruiker, of het nu een natuurlijke of een rechtspersoon is, die de website bezoekt of op enigerlei wijze met de website communiceert.

Als zodanig, Rubco bepaalt alle technische, juridische en organisatorische middelen en doeleinden voor de verwerking van de persoonsgegevens van de gebruikers. Rubco verbindt zich ertoe alle nodige maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat de verwerking van persoonsgegevens plaatsvindt in overeenstemming met de wet van 30 juli betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens (hierna de ‘wet’) en de verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (hierna de ‘verordening’).

Rubco is vrij om een natuurlijke of rechtspersoon te kiezen die de persoonsgegevens van de gebruikers op zijn verzoek en in zijn naam verwerkt (hierna de ‘onderaannemer’). In voorkomend geval, Rubco verbindt zich ertoe een onderaannemer te selecteren die voldoende garanties biedt met betrekking tot de technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen voor de verwerking van persoonsgegevens, in overeenstemming met de wet en de verordening.

2. Verwerking van persoonsgegevens

Het gebruik van de website door de gebruiker kan leiden tot de openbaarmaking van persoonlijke gegevens. De verwerking van deze gegevens door Rubco, in zijn hoedanigheid van verwerkingsverantwoordelijke of door dienstverleners die in naam en voor rekening van Rubco optreden, gebeurt in overeenstemming met de wet en de verordening. Persoonsgegevens worden verwerkt door Rubco, in overeenstemming met de hieronder vermelde doeleinden, via:
het inschrijfformulier van de nieuwsbrief;
het gebruik van cookies;
het delen van informatie via de website.

3. Doel van de verwerking van persoonsgegevens

Overeenkomstig artikel 13 van de verordening worden de doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens aan de gebruiker meegedeeld en wel als volgt:

Uw persoonlijke gegevens worden uitsluitend verwerkt voor intern gebruik binnen Rubco. Gegevensverwerking is essentieel voor de werking van de website en de daarbij horende diensten. De verwerking gebeurt uitsluitend voor volgende welbepaalde doeleinden:

Het beantwoorden van vragen die worden gesteld aan de hand van het contactformulier of vragen gericht aan algemene e-mailadressen als info@rubco.be;
het uitnodigen en informeren van de Gebruiker over aankomende events en ervoor zorgen dat onze events aangepast zijn aan de voorkeuren van de gebruiker;
het verbeteren van onze dienstverlening;
het up-to-date houden van onze database;
het versturen van nieuwsbrieven indien de gebruiker hier de toestemming voor heeft gegeven.

4. Persoonsgegevens die kunnen worden verwerkt

De gebruiker stemt ermee in dat, tijdens het bezoek en gebruik van de website, Rubco verzamelt en verwerkt, in overeenstemming met de voorwaarden en principes beschreven in dit privacybeleid, de volgende persoonsgegevens:

persoonlijke identificatiegegevens (Naam en voornaam);
elektronische identificatiegegevens (IP-adres en cookies);
contactgegevens (E-mailadres en telefoonnummer);
beroepsgegevens (huidige functie en organisatie);
persoonsgegevens met betrekking tot zelf ingevoerde voorkeuren in een invulformulier op de website.

5. Toestemming

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart de gebruiker dat hij/zij zijn/haar vrije, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige toestemming voor de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens heeft gelezen en gegeven. Deze overeenkomst heeft betrekking op de inhoud van dit Privacybeleid. Toestemming wordt gegeven door de positieve handeling waarmee de gebruiker het vakje voor het privacybeleid in hypertext link heeft aangevinkt. Deze toestemming is een essentiële voorwaarde voor het uitvoeren van bepaalde handelingen op de website of om de gebruiker in staat te stellen een contractuele relatie aan te gaan met Rubco. Elke overeenkomst die Rubco en een gebruiker verbinden met betrekking tot de diensten en goederen die worden aangeboden op de website is onderworpen aan de aanvaarding van het privacybeleid door de gebruiker.

De Gebruiker stemt ermee in dat de verwerkingsverantwoordelijke, in overeenstemming met de in dit Privacybeleid opgenomen voorwaarden en principes, zijn/haar persoonlijke gegevens verzameld en verwerkt die hij/zij op de website of in verband met de diensten die worden aangeboden door Rubco, voor de hierboven vermelde doeleinden.

De Gebruiker heeft te allen tijde het recht om zijn toestemming in te trekken. De intrekking van de toestemming laat de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de voorafgaande toestemming onverlet.

6. Bewaartermijn van de persoonsgegevens van de gebruikers

Overeenkomstig artikel 13, lid 2, van de verordening en de wet bewaart de verwerkingsverantwoordelijke de persoonsgegevens slechts zolang als redelijkerwijs noodzakelijk is voor het bereiken van de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. Deze duur is in alle gevallen korter dan één jaar.

7. Ontvangers van gegevens en openbaarmaking aan derden

Persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven aan werknemers, medewerkers, onderaannemers of leveranciers van Rubco die adequate garanties bieden voor de beveiliging van de gegevens en die samenwerken met Rubco bij het op de markt brengen van producten of het verlenen van diensten. Zij handelen onder het rechtstreekse gezag van Rubco en zijn met name verantwoordelijk voor het verzamelen, verwerken of uitbesteden van deze gegevens. In alle gevallen leven de ontvangers van de gegevens en degenen aan wie de gegevens zijn verstrekt de inhoud van dit Privacybeleid na. Rubco zorgt ervoor dat zij deze gegevens alleen voor de beoogde doeleinden en op een discrete en veilige manier verwerken.

8. Rechten van de gebruikers

De gebruiker kan zijn rechten te allen tijde uitoefenen door een bericht per e-mail te sturen naar het volgende adres: info@Rubco.be, of een brief per post, vergezeld van een kopie van zijn identiteitskaart aan het volgende adres: Nijverheidslaan 1553 , 3660 Oudsbergen.

A: Recht van toegang
In overeenstemming met artikel 15 van de verordening, Rubco garandeert het recht van de gebruiker op toegang tot zijn persoonsgegevens. De gebruiker heeft het recht op toegang tot deze persoonsgegevens en de volgende informatie:

  • de betrokken categorieën persoonsgegevens;
  • de ontvangers of categorieën ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of zullen worden verstrekt, met name ontvangers gevestigd in derde landen of internationale organisaties;
  • indien mogelijk, de voorgestelde opslagperiode voor persoonsgegevens of, indien dit niet mogelijk is, de criteria aan de hand waarvan deze periode wordt vastgesteld;
  • het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van profilering, als bedoeld in artikel 22, leden 1 en 4, van de verordening en ten minste in dergelijke gevallen, relevante informatie over de onderliggende logica, alsmede het belang en de verwachte gevolgen van een dergelijke verwerking voor de betrokkene.

De verwerkingsverantwoordelijke kan een redelijke vergoeding eisen op basis van de administratieve kosten voor extra kopieën die door de gebruiker worden opgevraagd. Wanneer de gebruiker dit verzoek langs elektronische weg (bv. via het e-mailadres) indient, worden de gegevens in elektronische vorm en voor algemeen gebruik verstrekt, tenzij de gebruiker anders verzoekt. De kopie van zijn gegevens zal uiterlijk binnen een maand na ontvangst van de aanvraag aan de gebruiker worden meegedeeld.

B: Recht op rectificatie
Rubco garandeert het recht op rectificatie en verwijdering van persoonsgegevens aan de gebruiker. Overeenkomstig artikel 16 van de verordening kunnen onjuiste, onnauwkeurige of irrelevante gegevens te allen tijde worden gecorrigeerd of verwijderd. De gebruiker brengt eerst zelf de nodige wijzigingen aan vanuit zijn gebruikersaccount, tenzij deze niet zelfstandig kunnen worden aangebracht, in welk geval de aanvraag kan worden gericht aan Rubco. Overeenkomstig artikel 19 van de verordening stelt de verwerkingsverantwoordelijke elke ontvanger aan wie de persoonsgegevens zijn verstrekt in kennis van elke rectificatie van de persoonsgegevens, tenzij een dergelijke rectificatie onmogelijk blijkt of onevenredige inspanningen vergt. De verwerkingsverantwoordelijke verstrekt de betrokkene informatie over deze ontvangers indien de betrokkene daarom verzoekt.

C: Recht op uitwissing
De gebruiker heeft het recht om, in de in artikel 17 van de verordening genoemde gevallen, zo spoedig mogelijk de verwijdering van zijn persoonsgegevens te verkrijgen. Wanneer de verwerkingsverantwoordelijke de persoonsgegevens openbaar heeft gemaakt en op grond van het vorige lid verplicht is deze te wissen, neemt de verwerkingsverantwoordelijke, rekening houdend met de beschikbare technologieën en de uitvoeringskosten, redelijke maatregelen. Om andere ervan in kennis te stellen dat de betrokkene door deze voor de verwerking verantwoordelijken heeft verzocht om het verband met dergelijke persoonsgegevens of een kopie of reproductie daarvan te wissen.

De twee voorgaande leden zijn niet van toepassing voor zover een dergelijke verwerking noodzakelijk is:
– de uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie te voldoen aan een wettelijke verplichting tot verwerking krachtens het recht van de unie of het recht van de lidstaat waaronder de verwerkingsverantwoordelijke ressorteert, of een taak van algemeen belang of in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag die aan de verwerkingsverantwoordelijke is opgedragen, uit te voeren; 
– de vaststelling, de uitoefening of de verdediging van rechtsvorderingen.

Overeenkomstig artikel 19 van de verordening stelt de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking elke ontvanger aan wie de persoonsgegevens zijn verstrekt, in kennis van elke verwijdering van persoonsgegevens of elke beperking van de verwerking ervan, tenzij deze openbaarmaking onmogelijk blijkt of onevenredig veel moeite kost. De verwerkingsverantwoordelijke verstrekt de betrokkene informatie over deze ontvangers indien de betrokkene daarom verzoekt.

D: Recht om de verwerking te beperken
De gebruiker heeft recht op een beperking van de verwerking van zijn persoonsgegevens in de in artikel 19 van de verordening genoemde gevallen.
Overeenkomstig artikel 19 van de verordening stelt de verwerkingsverantwoordelijke, elke ontvanger aan wie de persoonsgegevens zijn verstrekt, in kennis van elke beperking van de uitgevoerde verwerking, tenzij deze openbaarmaking onmogelijk blijkt of onevenredig veel moeite kost. De verwerkingsverantwoordelijke verstrekt de betrokkene informatie over deze ontvangers indien de betrokkene daarom verzoekt.

E: Recht op gegevensportabiliteit
In overeenstemming met artikel 20 van de verordening hebben gebruikers recht om van Rubco hun persoonsgegevens te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat. Gebruikers hebben het recht om deze gegevens door te geven aan een andere verwerkingsverantwoordelijke zonder dat Rubco dit verhinderd in de gevallen die voorzien zijn in de verordening. Wanneer de gebruiker gebruik maakt van zijn recht op gegevensportabiliteit op grond van het vorige lid, heeft hij het recht om persoonsgegevens rechtstreeks van de ene naar de andere verwerkingsverantwoordelijke te laten overdragen, voor zover dit technisch mogelijk is. De uitoefening van het recht op gegevensportabiliteit doet geen afbreuk aan het recht om gegevens te wissen. Dit recht is niet van toepassing op de verwerking die nodig is voor de vervulling van een taak van algemeen belang of voor de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de verwerkingsverantwoordelijke is opgedragen. Het recht op gegevensportabiliteit heeft geen invloed op de rechten en vrijheden van derden.

F: Recht van verzet en geautomatiseerde individuele besluitvorming
De gebruiker heeft te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens vanwege zijn/haar specifieke situatie, met inbegrip van de automatisering van gegevens door Rubco. In overeenstemming met artikel 21 van de verordening, zal Rubco geen persoonsgegevens meer verwerken, tenzij er legitieme en dwingende redenen zijn voor de verwerking die prevaleren boven de belangen, rechten en vrijheden van de gebruiker, of voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van wettelijke rechten. Bij de verwerking van persoonsgegevens voor prospectiedoeleinden heeft de gebruiker te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van de hem betreffende persoonsgegevens voor dergelijke prospectiedoeleinden, met inbegrip van profilering voor zover deze betrekking heeft op dergelijke prospectie. Wanneer de betrokkene bezwaar maakt tegen de verwerking met het oog op prospectie, worden de persoonsgegevens niet langer voor dat doel verwerkt.

G: Klachtrecht
De gebruiker heeft het recht een klacht in te dienen, met betrekking tot de verwerking van zijn persoonsgegevens, door Rubco aan de gegevensbeschermingsautoriteit, bevoegd voor het Belgische grondgebied, te melden. Meer informatie is te vinden op de website:

https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/

Klachten kunnen worden ingediend op de volgende adressen:
Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
Tel. + 32 2 274 48 00
Fax. + 32 2 274 48 35
E-mail: contact@apd-gba.be

De Gebruiker kan ook een klacht indienen bij de rechtbank van eerste aanleg van zijn woonplaats.

9. Cookies

De website maakt gebruik van cookies om gebruikers van de website te onderscheiden. Dit maakt het mogelijk om de gebruikers een betere surfervaring te laten beleven, een verbetering van de website aan te bieden en de inhoud ervan te verbeteren. De doelstellingen en methodes van cookies zijn opgenomen in dit artikel.

A: Algemene principes
Een ‘Cookie’ is een bestand dat tijdelijk of permanent op de harde schijf van de gebruiker wordt geplaatst bij het bekijken van de website met het oog op een volgende verbinding. Dankzij cookies herkent de server de computer van de gebruiker. Cookies kunnen ook worden geïnstalleerd door derden met wie Rubco samenwerkt. Sommige van de cookies die gebruikt worden door Rubco zijn noodzakelijk voor de goede werking van de website, andere zijn nodig om de ervaring van de gebruiker te verbeteren. De gebruiker kan cookies aanpassen of uitschakelen door zijn browser in te stellen. Door gebruik te maken van de website stemt de gebruiker uitdrukkelijk in met het beheer van cookies zoals beschreven in dit artikel.

B: Soorten cookies en nagestreefde doeleinden
Verschillende soorten cookies worden gebruikt door Rubco op de website:

Technische cookies: ze zijn noodzakelijk voor de werking van de website, maken de communicatie van de ingevoerde gegevens mogelijk en zijn bedoeld om de navigatie van de gebruiker te vergemakkelijken.

Statistische en publiekscookies: deze cookies maken de herkenning van de gebruiker mogelijk en worden gebruikt om het aantal gebruikers van de website over een bepaalde periode te tellen. Omdat ze ook het surfgedrag aangeven, zijn ze een effectieve manier om de surfervaring van de gebruiker te verbeteren door voorstellen en aanbiedingen weer te geven die interessant kunnen zijn voor de gebruiker. Ze maken het Rubco ook mogelijk om mogelijke bugs op de website te identificeren en te corrigeren.

Functionele cookies: deze cookies vergemakkelijken het gebruik van de website door bepaalde ingevoerde keuzes te behouden (bijvoorbeeld de gebruikersnaam of taal).

C: Bewaartermijn voor cookies
Cookies worden bewaard voor de tijd die nodig is om het beoogde doel te bereiken. De cookies die op de harde schijf van de gebruiker kunnen worden opgeslagen. Veel cookies worden gewist bij het afsluiten van de sessie, deze eindigt bij het afsluiten van een browser. De uiterlijke termijn waarna cookies gewist worden, is 365 dagen.

D: Beheer van cookies
Als de gebruiker niet wil dat de website cookies op zijn harde schijf plaatst, kan hij deze eenvoudig beheren of verwijderen door zijn browserinstellingen aan te passen. Door de programmering van een browser kan de gebruiker ook een kennisgeving ontvangen zodra een website cookies gebruikt en zo beslissen of hij deze accepteert of weigert.

Indien de gebruiker bepaalde cookies uitschakelt, aanvaardt hij dat de website mogelijk niet optimaal functioneert. Sommige delen van de website zijn mogelijk niet of gedeeltelijk bruikbaar.
Indien de gebruiker bepaalde cookies op deze manier wil beheren en/of verwijderen, kan hij/zij dit doen via de volgende link(s):
Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/en-us/windows-vista/block-or-allow-cookies
Microsoft Edge: http://windows.microsoft.com/en-gb/windows-10/edge-privacy-faq
Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=fr
Firefox: https://support.mozilla.org/fr/kb/activer-desactiver-cookies-preferences
Safari: https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=fr_CA

10. Beperking van de aansprakelijkheid van de verwerkingsverantwoordelijke

De website kan links bevatten naar andere websites van derden die niet gelinkt zijn aan Rubco. De inhoud van deze websites en de naleving van de wet en de verordening vallen niet onder de verantwoordelijkheid van Rubco. De houder van het ouderlijk gezag moet zijn of haar uitdrukkelijke toestemming geven aan de minderjarige, jonger dan 16 jaar, om persoonlijke informatie of gegevens op de website bekend te maken. Rubco raadt personen die het ouderlijk gezag over minderjarigen uitoefenen ten zeerste aan om een verantwoord en veilig gebruik van het internet te bevorderen.

De verwerkingsverantwoordelijke kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het verzamelen en verwerken van persoonlijke informatie en gegevens van minderjarigen jonger dan 16 jaar wier toestemming niet effectief wordt gedekt door die van hun wettelijke ouders, noch voor onjuiste gegevens – met name wat betreft leeftijd – die door minderjarigen zijn ingevoerd. In geen geval worden persoonlijke gegevens verwerkt door de verwerkingsverantwoordelijke indien de gebruiker aangeeft dat hij/zij jonger is dan 16 jaar.

Rubco is niet verantwoordelijk voor verlies, beschadiging of diefstal van persoonsgegevens, met name als gevolg van de aanwezigheid van virussen of na computeraanvallen.

11. Veiligheid en beveiliging

De verwerkingsverantwoordelijke voert organisatorische en technische maatregelen uit om een passend beveiligingsniveau voor de verwerking en verzameling van gegevens te waarborgen.

Deze veiligheidsmaatregelen zijn afhankelijk van de uitvoeringskosten met betrekking tot de aard, de context en de doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens.

De verwerkingsverantwoordelijke gebruikt standaard encryptietechnologieën binnen de IT-sector bij de overdracht of verzameling van gegevens op de website.

12. Wijziging van het Privacybeleid

Rubco behoudt zich het recht om dit privacybeleid te wijzigen om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen in dit verband. U wordt daarom verzocht regelmatig het privacybeleid te raadplegen om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen en aanpassingen. Dergelijke wijzigingen zullen op de website worden geplaatst of per e-mail worden verstuurd om de tegenwerpelijkheid te waarborgen.

13. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Dit privacybeleid wordt uitsluitend beheerst door het Belgische recht. Elk geschil zal worden voorgelegd aan de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van de maatschappelijke zetel van Rubco.

14. Contact

Voor elke vraag of klacht met betrekking tot dit privacybeleid kan u contact opnemen met ons op het volgende adres: info@rubco.be

nl_NLNederlands